ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ENZO NEDERLAND B.V. TE OVERDINKEL.

Artikel 1: algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen waarbij Enzo Nederland B.V., hierna te noemen: verkoper, zaken en/of diensten van welke aard dan ook levert, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. Een exemplaar van deze voorwaarden dient voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de koper te worden overlegd. Bij opdrachtformulieren en offertes worden deze voorwaarden bijgevoegd en zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden. 3. Eventuele voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij dit door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Ook middels vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen tot stand gekomen overeenkomsten welke van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten zullen de verkoper slechts binnen voor zover en indien dit schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard en bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.
2. De verkoper is slechts aan een offerte gebonden indien en voor zover deze door de verkoper schriftelijk is vastgelegd en door de verkoper aan de wederpartij schriftelijk is bevestigd.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die offerte genoemde termijn. Is in de offerte geen geldigheidstermijn opgenomen, wordt deze termijn geacht maximaal tien dagen na datum van de offerte te belopen.
4. Een overeenkomst komt tot stand hetzij door ondertekening van de offerte door beide partijen, hetzij door de ondertekening van een opdrachtformulier door de koper, hetzij doordat de verkoper een opdracht in uitvoering heeft genomen.
5. Alle door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prospectussen en dergelijke documentatie dient slechts om een indruk te geven van het te leveren product. Indien door technische ontwikkelingen wijziging van het product noodzakelijk wordt, is de verkoper gerechtigd dit te gewijzigde product te leveren, zonder dat de koper hieraan enig recht op aanspraak kan ontlenen.
6. Elke overeenkomst wordt door de verkoper gesloten onder de opschortenden voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper genoegzaam is gebleken en /of is gewaarborgd; indien de verkoper dit wenst dient de koper te allen tijde zekerheid te stellen.
7. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de koper niet is gebleken of de rechtvorm van de koper is gewijzigd, behoudt de verkoper zich het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling aan de verkoper, met inachtneming van de regels van goed koopmanschap.

Artikel 3: prijs
1. Alle door de verkoper genoemde prijzen zijn af fabriek of opslagplaats, exclusief BTW en eventuele andere op of ter zake van de overeenkomst en haar uitvoering vallende kosten, rechten en belastingen tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Indien en voor zover na het sluiten van een overeenkomst doch voor de oplevering of levering enige onvoorzienbare prijsverhogende factoren optreden, waaronder te begrijpen een waardevermindering van geldseenheden, verhoging van belastingheffing en dergelijke, komen deze prijsverhogende kosten, mits deze verhoging binnen de normen van het redelijke ligt en deze verhoging redelijkewijs onvoorzienbaar was, geheel voor rekening van de koper. De koper heeft in dat geval het recht de overeenkomst op deze grond te ontbinden onder vergoeding van het reeds gepresteerde.
3. Een overeengekomen prijs is voor de verkoper slechts verbindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen quantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, binnen de gestelde periode in zijn geheel van de verkoper besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald.

Artikel 4: levering
1. Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen.
2. De verkoper is ten aanzien van levering slecht in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende levertijd is overschreden, de koper de verkoper daarna een redelijke tijd tot een nakoming alsnog gegund heeft en de verkoper bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.
3. Wanneer door de verkoper verkochte zaken, na aan de koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende dertig dagen tot zijn beschikking. Zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft de verkoper het recht â??te zijner keuze- hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding jegens koper.
4. Zaken, ook die welke franco geleverd worden of die op naam van de verkoper reizen, reizen voor rekening en risico van de koper, zulks terwijl de afzending geldt als levering.
5. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan de verkoper naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgegeven in deze voorwaarden, tenzij met koper schriftelijk anders is overeengekomen.
6. De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de koper geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst tussen partijen heeft verricht, blijven de door de verkoper aan de wederpartij geleverde zaken eigendom van de verkoper. Wederpartij wordt alsdan geacht slechts houder om niet in de zin der wet over die zaken te zijn, zulks met alle rechten en verplichtingen welke de wet aan houderschap verbindt.
2. Indien wederpartij enige verplichting, welke de overeenkomst hem oplegt, niet nakomt zijn de verkoper gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, de zaken terug te nemen en/of te verwijderen en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van de verkoper van de nalatige wederpartij te vorderen de kosten, schaden en interesten welke voor de verkoper mochten (zijn) ontstaan als gevolg van de door de wederpartij geleverde wanprestatie.
3. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een koper is deze verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren.

Artikel 6: garantie
1. Met inachtneming van het hierna gestelde staat de verkoper in voor deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken, en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal, in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken, waarvan de koper bewijst, dat zij zijn ontstaan binnen de termijn die de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk als garantietermijn voor de betreffende zaak is aangegeven, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de verkoper geleverde, gebrekkige werking of levering, of toepassing van slecht materiaal door verkoper kosteloos worden hersteld, danwel dat de betreffende zaken vervangen worden door andere deugdelijke zaken, voor zover beschikbaar, een en ander ter keuze van de verkoper.
2. Het in het vorige lid bepaalde geldt voor zover op de door de verkoper geleverde zaken garantie wordt gegeven door de desbetreffende fabrikant, importeur c.q. leverancier, en deze garantie jegens de verkoper wordt nagekomen.
3. De garantie geldt niet ten aanzien van zaken welke de verkoper uitdrukkelijk voor de toepasselijkheid van de garantie heeft uitgezonderd, noch voor zaken welke bestaan uit restanten of speciale partijen, mits dit uitdrukkelijk door de verkoper is aangegeven.
4. Indien de verkoper het ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen juist acht zaken of onderdelen door nieuwe te vervangen, zullen deze kosteloos en franco, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen onderdelen golden, leveren.
5. Indien herstel van gebreken redelijkewijze niet mogelijk moet worden geacht en de gebreken de bruikbaarheid zodanig verminderen voor de koper dat schadevergoeding c.q. vermindering van koopsom, geen redelijk alternatief is, mag de koper ontbinding van de overeenkomst vorderen, onverminderd zijn aanspraken op schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.

Artikel 7: reclames
1. Reclames dienen uiterlijk tien dagen na ontvangst der zaken door koper, of tien dagen nadat de koper redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, bij aangetekend schrijven aan de verkoper te worden medegedeeld. Reclames wegens bij de inontvangstneming waarneembare feiten, dienen door de koper op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reclame.
2. Het reclamerecht van de koper vervalt indien hij de verkoper iet in staat stelt de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. De koper zal de juistheid van zijn reclame slechts aan de hand van de zaken kunnen bewijzen, terwijl voorts op de koper de bewijslast rust dat de zaken dezelfde zijn als die welke door de verkoper geleverd zijn en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van de verkopers bedrijf.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d. welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens handelsusance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.
4. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betaalt tot ten hoogste van factuurwaarde der geleverde zaken, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht.

Artikel 8: betaling
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling netto geschieden op een door de verkoper aan te wijzen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting.
2. De verkoper is gerechtigd te allen tijde van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.
3. Indien de koper om niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens zaken beslag wordt gelegd, indien hij surseance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens de verkoper zonder sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling- terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van 1,5% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum (eengedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd het recht van de verkoper de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk, zulks te zijner keuze, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens koper.
4. Wanneer de verkoper genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso te geven aan derden is de verkoper gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding te berekenen wegens de door de verkoper gemaakte buitenrechtelijke proceskosten (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 113,45) vermeerdert met € 13,62 voor administratiekosten, dit alles behoudens de proceskosten.

Artikel 9: niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting niet aan de verkoper kan worden toegekend. Indien de verkoper niet in staat is tot (verder) nakoming van de overeenkomst door omstandigheden die de verkoper niet toe te rekenen zijn, heeft de verkoper het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit ter zijner keuze, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding, behoudens die bedoeld in art. 6:78 BW, gehouden is.
2. Een tekortkoming in de nakoming kan de verkoper niet toegerekend worden in o.a. de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere storingen in verkopers bedrijf of in het bedrijf van zijn leveranciers, ernstig vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door de verkoper tijdig bestelde grondstoffen en hulpstoffen en elke andere omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst rederlijkerwijs door de koper niet kan worden verlangd. replique rolex

Artikel 10: aansprakelijkheid
1. De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van de verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de verkoper verzekerd is, dan wel redelijkewijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.
2. De verkoper staat niet in voor gebreken na de levering als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebruik anders dan in de gebruiksaanwijzing van het betreffende product is voorgeschreven, ondeskundige en/of onjuiste behandeling, het niet in acht nemen van verzorging- of onderhoudsvoorschriften, gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de koper of derden aangebrachte veranderingen.

Artikel 11: geschillen
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook die aangegaan met het in het buitenland woonachtig of gevestigde kopers, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de verkoper, of, ter keuze van de verkoper, de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.


Product successfully added to the product comparison!